Autodiely World Car > Záručné podmienky
 
 
 
 
 
 
 

Záručné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri uplatňovaní práv z chybného tovaru. Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

II. Záručná doba

Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je kupujúcim podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, záruka a záručná doba sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

III. Poškodenia tovaru

Predávajúci sa zaväzuje poškodený tovar nepoužívať, predajca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté používaním poškodeného tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie zavinené dopravcom. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. 

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí tovaru nie je možné uznať.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný prečítať si návod na použitie, záručné podmienky a týmito informáciami sa aj riadiť pri inštalácii a používaní tovaru.

IV. Obmedzenie záruky

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, násilným zaobchádzaním, používaním zariadenia inak než je odporúčané alebo iným spôsobom než na aký bolo zariadenie určené, nadmerným používaním a opotrebením, neodborným zásahom, inštaláciou, opravou, úpravou, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou.

Záruka sa nevzťahuje na chyby  škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, atmosférického výboja, prepätia alebo prevádzkou v extrémnych, neobvyklých alebo nevhodných podmienkach.

Záruka sa nevzťahuje na chyby zariadenie s porušenou plombou alebo na ktorom bolo zničené, odstránené alebo pozmenené sériové číslo (výrobné číslo).

V. Zodpovednosť za chyby tovaru

Predajca zodpovedá za chyby, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené chybou materiálu, funkčnou chybou, alebo vadou spôsobenou pri výrobe.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne odstránená. Predávajúci je povinný chybu odstrániť.

Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru.


 

 
   
AWCAR