Autodiely World Car > Reklamačné podmienky
 
 
 
 
 
 
 

Reklamačné podmienkyI. Miesto uplatňovania záruky

Miestom na uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu osobne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v záručnej dobe.

II. Doklady potrebné k uplatneniu záruky

Pri uplatnení záruky je nutné predložiť faktúru alebo pokladničný doklad alebo dodací a záručný list.

III. Spolupráca kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru). Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

IV. Rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie

Predávajúci rozhodne o reklamácii výrobku ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

V. Predlženie záruky tovaru po reklamácii

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene výrobku, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

VI. Zodpovednosť za škody

Predávajúci nie je zodpovedný za žiadne škody vzniknuté kupujúcemu následne počas doby opravy výrobku.

Pokiaľ pri oprave bude zistená skutočnosť, že chyba výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa chyba na výrobku neprejaví, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s testovaním a manipuláciou.

VII. Reklamácia daru

Ak predávajúci pri predaji tovaru ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho či ponúkaný dar príjme. Dar nie je predaným tovarom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách tovaru, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť.

V prípade ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný predávajúcemu vrátiť s kúpeným tovarom aj tovar prijatý ako dar.
 

 
   
AWCAR