Obchodné podmienky


I. Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúcim je obchodná spoločnosť AWCAR s. r. o., 068 01 Medzilaborce, tel. 0918 477 502, email: awcar@awcar.sk, IČO: 46748270, IČ DPH SK2023552432 (ďalej len „predávajúci“).

Kúpna zmluva je upravená v príslušných ustanoveniach zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z.“) a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej aj „kupujúci“).

Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 108/2000 Z.z. rozumie iba fyzická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom iba táto osoba má práva vyplývajúce zo zákona č. 108/2000 Z.z.

Tieto  všeobecné obchodné podmienky sa v časti práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zákona č. 108/2000 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickou osobou upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa priznávajú aj právnickým osobám, ktoré nakupujú výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.

Všeobecné obchodné podmienky  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Objednávkou spotrebiteľ potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, a že s nimi súhlasí.

Ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodli podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred  všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Objednávka

Predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie prostredníctvom osobného rozhovoru, telefonického rozhovoru na 0918 477 502 alebo e-mailu na awcar@awcar.sk. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase od potvrdenia objednávky.

Kupujúci ako fyzická osoba musí uviesť v objednávke uviesť nasledujúce údaje:
Meno a priezvisko
Fakturačnú adresu
Adresu doručenia tovaru (ak je iná ako fakturačná adresa)
Telefonický kontakt
E-mail

Kupujúci ako právnická osoba alebo živnostník musí uviesť nasledujúce údaje:
Obchodné meno
Fakturačnú adresu
Adresu doručenia tovaru (ak je iná ako fakturačná adresa)
IČO 
DIČ
IČ DPH:
Bankové spojenie
Telefonický kontakt
E-mail

III.Stornovanie objednávky

Kupujúci môže objednávku stornovať, pokiaľ predávajúci nevykonal kroky k vybaveniu objednávky (objednanie, expedícia, dovoz, ...). Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (e-mailom). Stornovanie objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu iba písomnou formou.

Kupujúci je povinný v oznámení o stornovaní objednávky uviesť číslo objednávky, meno, priezvisko, e-mail a popis objednaného tovaru. Ak už spotrebiteľ zaplatil preddavok alebo celú sumu kúpnej ceny, bude spotrebiteľovi táto čiastka vrátená späť na bankový účet, adresu alebo v hotovosti v lehote 7 dní.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne pri nákupe tovaru špeciálne na objednávku kupujúceho alebo v prípade, že už došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

IV. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní sa týka len spotrebiteľa, ktorý je fyzickou osobou a tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo e-mailom. 

Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom, záručným listom a dokladom o kúpe.

IV. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, výraznej zmeny ceny tovaru u výrobcu, ak predajca nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo cene, alebo z dôvodu vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje spotrebiteľa. Ak už spotrebiteľ zaplatil preddavok alebo celú sumu kúpnej ceny, bude spotrebiteľovi táto čiastka vrátená späť na bankový účet, adresu alebo v hotovosti v lehote 7 dní.

V. Neprevzatie tovaru – porušenie kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu že predávajúcemu vznikli neprevzatím zásielky náklady predávajúci pristúpi k právnemu vymáhaniu takto vzniknutej škody.

VI. Dodacie lehoty

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky predávajúcim od kupujúceho, ktorá musí obsahovať všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Lehota dodania tovaru bude dohodnutá individuálne pre každú objednávku.

VII. Cena tovaru

Cena tovaru je dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim pred podaním záväznej objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien v nadväznosti na ceny dovozcov, výrobcov a poskytovateľov služieb bez predchádzajúceho upozornenia.

VIII. Platba vopred

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

IX. Doprava

Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ spotrebiteľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru spotrebiteľovi a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.

X. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na správu, spracovanie a uchovanie svojich osobných údajov. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov je možné ho kedykoľvek písomne odvolať osobne, telefonicky na 0918 477 502 alebo e-mailom na awcar@awcar.sk.

XI. Záverečné ustanovenia

Všetok tovar je majetkom predávajúceho až do úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podminenky bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlas s obchodnými podmienkami vyjadruje kupujúci pri podaní objednávky.